Το Τμήμα Δημοπράτησης Αθλητικών Έργων είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διενέργεια της απαιτούμενης διαδικασίας δημοπράτησης και ανάθεσης νέων αθλητικών έργων.
ββ) Την εκκαθάριση των παλαιών εργολαβιών.
γγ) Τη διοικητική ή δικαστική επίλυση διαφορών της Υπηρεσίας με τους αναδόχους.

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL [@] gga.gov.gr
  FAX: 213 131 7161  
 tdae
 Προϊστάμενος  Σαΐτης Βασίλης  213 131 6013  vsaitis
 Βαρίκου Άννα  213 131 6497 AVarikou
 Γεωργακοπούλου Αντωνία  213 131 6330  ageorgakopoulou
 Γώγου Ταξιαρχούλα  213 131 6037  tgogou
 Διαμαντίδης Ιάκωβος 213 131 6135 idiamantidis
Δαγρέ Βασιλική 213 131 6135 vdagre
 Καβαγιάς Απόστολος  213 131 6125
 Κρίκης Παναγιώτης  213 131 6003  pkrikis
 Μιχαηλίδου Αικατερίνη  213 131 6496 kmichailidou 
 Τσώλα Νικολέτα 213 131 6153 ntsola