Fri04122020

Back You are here: Home ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής πρόκειται να δώσει για ανοιχτή διαβούλευση τις παρακάτω διατάξεις, που αφορούν:

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής πρόκειται να δώσει για ανοιχτή διαβούλευση τις παρακάτω διατάξεις, που αφορούν:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής πρόκειται να δώσει για ανοιχτή διαβούλευση τις παρακάτω διατάξεις, που αφορούν:
Α) Την ποινική αντιμετώπιση του ντόπινγκ, και
Β) Την ποινική αντιμετώπιση των προσυνεννοημένων αγώνωνΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
(Συμπληρώσεις-Τροποποιήσεις Ν.2725/1999)Άρθρο 1
Θέματα ποινικής αντιμετώπισης ντόπινγκ

 

Στο άρθρο 128Θ Ν.2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 60 Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 3708/2008 προστίθενται παράγραφοι 11, 12 και 13 ως εξής:

«11. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα άτομα (οργάνωση) και επιδιώκει ή επιτυγχάνει την διάπραξη των κακουργημάτων του παρόντος άρθρου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. Η ιδιότητα του γιατρού, προπονητή ή φυσιοθεραπευτή αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

12. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων του παρόντος άρθρου καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλλει ουσιωδώς στην τιμωρία του, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του προσώπου αυτού, αν, δε, το πρόσωπο αυτό έχει ήδη τελέσει κάποιο από τα διωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 έως 3, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωμένη κατά το άρθρο 83.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο, εκτιμώντας όλες τις περιστάσεις και ιδίως την έκταση της συμμετοχής του υπαιτίου στην εγκληματική πράξη και το βαθμό της συμβολής του στην αποκάλυψη ή τιμωρία της, μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104 ΠΚ.

13. Για τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος άρθρου, η έρευνα και οι διενεργούμενες ανακριτικές πράξεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και όλες τις ενέργειες του άρθρου 253 Α ΚΠΔ υπό τις αναφερόμενες εκεί προϋποθέσεις, κατά δε την ποινική διαδικασία για τα εγκλήματα αυτά μπορεί να λαμβάνονται μέτρα προστασίας μαρτύρων κατ’άρθρο 9 Ν.2928/2001».ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Στο άρθρο 128 Θ Ν.2725/1999 ο νομοθέτης τυποποιεί σε ποινικό αδίκημα πράξεις που αποτελούν ή συνεπάγονται την προσβολή του έννομου αγαθού «γνησιότης του αποτελέσματος των αθλητικών αγώνων», συνεκτιμουμένης και της ανάγκης προστασίας του έννομου αγαθού της μορφικής και λειτουργικής ακεραιότητας του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο όμως προστατεύεται ήδη επαρκώς με τις διατάξεις του ΠΚ περί σωματικών βλαβών αλλά και με αυτές περί διακίνησης ναρκωτικών.
Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 128 Θ Ν.2725/1999 τυποποιούνται τα βασικά εγκλήματα ντόπινγκ της χορήγησης απαγορευμένων ουσιών (παρ. 1) και της χρήσης τους από τον αθλητή (παρ.2), τα οποία τιμωρούνται ως πλημμελήματα.
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 καθώς και στην παράγραφο 3 τυποποιούνται δύο διακεκριμένες μορφές του βασικού εγκλήματος της παραγράφου 1, εφ’ όσον η χορήγηση ουσιών ντόπινγκ γίνεται κατ’ επάγγελμα και με σκοπό το περιουσιακό όφελος ή αν γίνεται σε ανήλικους αθλητές, οπότε ορθά μετατρέπονται τα παραπάνω εγκλήματα σε κακούργημα.
Στην παράγραφο 4 τυποποιείται περαιτέρω το έγκλημα της κατασκευής, διακίνησης, εμπορίας κλπ ουσιών ντόπινγκ, το οποίο, εφ’ όσον τελείται εντός αθλητικών εγκαταστάσεων ή με σκοπό τη χορήγηση των ουσιών σε ανήλικους αθλητές, τιμωρείται και πάλι ως κακούργημα, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
Τέλος, στην παράγραφο 6 τυποποιείται το έγκλημα της παρακώλυσης ελέγχου ντόπινγκ, το οποίο όταν διαπράττεται από άτομο εντεταλμένο για τους ελέγχους (δειγματολήπτης, μέλος προσωπικού του εργαστηρίου, μέλος του προσωπικού του ΕΣΚΑΝ) τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.
Παρά το παραπάνω επαρκές πλέγμα ποινικών κυρώσεων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, έχει παρατηρηθεί στην πράξη σημαντική δυσκολία στον εντοπισμό και την προανακριτική αντιμετώπιση τέτοιων εγκλημάτων, ιδίως μάλιστα όταν αυτά τελούνται με τρόπο συστηματικό και «επαγγελματικό» από συγκροτημένες προς τούτο ομάδες περισσοτέρων προσώπων. Για τον λόγο αυτό παρίσταται αναγκαία η ενίσχυση της νομικής μας άμυνας κατά του συγκεκριμένου εγκλήματος όχι τόσο από πλευράς ουσιαστικού αλλά κυρίως από πλευράς δικονομικού δικαίου, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη για τις αρχές η δίωξή του. Τούτο επιτυγχάνεται με την τυποποίηση ενός ξεχωριστού εγκλήματος, αυτού της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης για την τέλεση των κακουργημάτων του άρθρου 128 Θ και την εφαρμογή σ’ αυτά των δικονομικών διατάξεων που διευκολύνουν την ποινική αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων κατά την έννοια των άρθρων 187 και 187Α ΠΚ. Η επίτευξη αυτού του στόχου επιδιώκεται με την προσθήκη στο άρθρο 128 Θ των παραγράφων 11, 12, 13 με τις οποίες τυποποιείται το παραπάνω έγκλημα και ορίζονται οι πρόσθετες δικονομικές ευχέρειες αντιμετώπισής του.Άρθρο 2
Ποινική αντιμετώπιση προσυνεννοημένων αγώνων

 

Στο άρθρο 132 Ν. 2725/1999 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 78 παρ. 6 Ν. 3057/2002 προστίθενται παράγραφοι 6,7 και 8 ως εξής:

«6. Εάν το αποτέλεσμα αγώνα που αλλοιώνεται κατόπιν προσυνεννοήσεως, είτε με τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 έως 3 είτε με άλλο τρόπο, περιλαμβάνεται εν γνώσει του υπαιτίου σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.

7. Αν κάποιος από τους υπαίτιους των πράξεων των παραγράφων 1 έως 3 και 6 καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλλει ουσιωδώς στην τιμωρία του, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του προσώπου αυτού, αν, δε, το πρόσωπο αυτό έχει ήδη τελέσει κάποιο από τα διωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 έως 3 και 6, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωμένη κατά το άρθρο 83.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο, εκτιμώντας όλες τις περιστάσεις και ιδίως την έκταση της συμμετοχής του υπαιτίου στην εγκληματική πράξη και το βαθμό της συμβολής του στην αποκάλυψη ή τιμωρία της, μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104 ΠΚ.

8. Για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 έως 3 και 6, η έρευνα και οι διενεργούμενες ανακριτικές πράξεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και όλες τις ενέργειες του άρθρου 253 Α ΚΠΔ υπό τις αναφερόμενες εκεί προϋποθέσεις, κατά δε την ποινική διαδικασία για τα εγκλήματα αυτά μπορεί να λαμβάνονται μέτρα προστασίας μαρτύρων κατ’άρθρο 9 Ν.2928/2001».ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Τα εγκλήματα της δωροδοκίας – δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα αποτελούν σοβαρότατα αθλητικά αδικήματα, που χρονολογούνται σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του οργανωμένου αθλητισμού. Τα εγκλήματα αυτά τυποποιούνται στο άρθρο 132 Ν.2725/1999 και με την τυποποίησή τους ο νομοθέτης επιχειρεί να προστατεύσει το έννομο αγαθό της γνησιότητας του αποτελέσματος των αθλητικών αγώνων, όπως ακριβώς πράττει και με την ποινική αντιμετώπιση του ντόπινγκ.
Με την προϊούσα ανάπτυξη του στοιχηματισμού σε αποτελέσματα αθλητικών αγώνων, ο σκοπός της αλλοιώσεως του αποτελέσματος ενός αγώνα μπορεί να αποκτά πλέον κυρίως οικονομικό χαρακτήρα.
Έτσι, ενώ παλαιότερα μια δωροδοκία αθλητή, διαιτητή κλπ είχε κατά κανόνα αθλητικά κίνητρα, ανεξαρτήτως και των τυχόν οικονομικών επιπτώσεών της, σήμερα αποκτά οικονομική αποκλειστικά σημασία, αφού κατά κανόνα επιχειρείται με σκοπό τη διαμόρφωση τέτοιων αποτελεσμάτων που θα συνεπάγονται μεγάλα κέρδη από τον στοιχηματισμό αγώνων.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η αναγωγή σε ιδιαίτερο έγκλημα, και μάλιστα κακούργημα, η κατόπιν προσυνεννοήσεως αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα που περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Περαιτέρω, τόσο για το έγκλημα αυτό όσο και για τα εγκλήματα που τυποποιούνται στις παραγράφους 1-3 του άρθρου 132 κρίνεται απαραίτητη η ενδυνάμωση της ποινικής τους αντιμετώπισης με δικονομικές διατάξεις που διευκολύνουν την διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων, όπως γίνεται για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος κατ’ άρθρο 187Α ΠΚ.Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


● Μετά την προσθήκη των παραπάνω διατάξεων, τα δύο συγκεκριμένα άρθρα θα έχουν ως εξής:

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
(ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.2725/1999)Άρθρο 1
Θέματα ποινικής αντιμετώπισης ντόπινγκ
Άρθρο 128 Θ
Ποινικές διατάξεις
(Προστέθηκε με το άρθρο 60 Ν.3057/2002 και αντικαταστάθηκε ως κατωτέρω με το άρθρο 18 παρ.4 Ν. 3708/2008)
1. Όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό ή εφαρμόζει σε αυτόν μέθοδο που απαγορεύονται από την κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ΄ του παρόντος, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής με την παραδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων αποκλείεται. Σε αυτόν που καταδικάστηκε επιβάλλεται και η απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος σχετικού με τον αθλητισμό. Επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, εάν ο υπαίτιος διαπράττει τις ανωτέρω πράξεις είτε κατ' επάγγελμα είτε με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.
2. Αθλητής που χρησιμοποιεί φυσική ή χημική ουσία ή βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό ή επιτρέπει την εφαρμογή σε αυτόν μεθόδου που απαγορεύονται από την κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ΄ του παρόντος, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής του διάθεσης, ικανότητας και απόδοσής του, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής του σε αυτούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η κατοχή από αθλητή ουσίας ή υλικού του προηγούμενου εδαφίου που δεν έχει καταχωρηθεί νομίμως στο δελτίο υγείας του τιμωρείται με χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη.
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, όταν ο αθλητής είναι ανήλικος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και ισόβια στέρηση της άδειας άσκησης σχετικού με τον αθλητισμό επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ποινής που επιβλήθηκε.
4. Όποιος κατασκευάζει, εκχυλίζει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, διακινεί, εμπορεύεται, προμηθεύεται ή παρέχει οικονομικά μέσα με οποιονδήποτε τρόπο για την προμήθεια των ουσιών και μεθόδων της παραγράφου 1 με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης αθλητών, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συμμετοχής τους σε αυτούς, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Αν ο δράστης τελεί τις πράξεις αυτές μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή με σκοπό να χορηγηθούν οι ουσίες ή να εφαρμοστούν μέθοδοι σε ανήλικους αθλητές, επιβάλλονται οι ποινές της παραγράφου 3 του παρόντος.
5. Εκτός από τις πιο πάνω ποινές διατάσσεται η δήμευση και καταστροφή των απαγορευμένων ουσιών, καθώς και των αντικειμένων ή εγγράφων που χρησίμευσαν ή διευκόλυναν τη διάπραξη της παράβασης. Επίσης, διατάσσεται η σφράγιση του συνόλου των εγκαταστάσεων της επιχείρησης που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της παράβασης, εφόσον ανήκει στο πρόσωπο που καταδικάστηκε και η καταδικαστική απόφαση δημοσιεύεται στον Τύπο.
6. Όποιος παρακωλύει τους αρμόδιους για έλεγχο ντόπινγκ φορείς στην άσκηση του καθήκοντός τους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος πριν, κατά ή μετά από διενέργεια νόμιμου ελέγχου ντόπινγκ καταστρέφει, αλλοιώνει ή καθιστά ανέφικτη τη χρήση των δειγμάτων ή πλαστογραφεί, νοθεύει ή αλλοιώνει την καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου διαπράττει με πρόθεση δειγματολήπτης ντόπινγκ κατά την έννοια του παρόντος νόμου, μέλος του προσωπικού του ΕΣΚΑΝ, μέλος του προσωπικού του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ του ΟΑΚΑ ή άλλου εργαστηρίου της Ελλάδος που τυχόν θα ιδρυθεί και θα αναγνωριστεί από τον ΠΟΑ. ως εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ, αυτός τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.
7. Τα κακουργήματα του παρόντος άρθρου δικάζονται από το Τριμελές Εφετείο του τόπου τέλεσής τους.
8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ακόμα και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας, στην οποία τελέσθηκαν.
9. Το ΕΣΚΑΝ δικαιούται να παρίσταται σε δίκες για τα αδικήματα του παρόντος άρθρου και του άρθρου 128ΙΔ' του παρόντος νόμου ως πολιτικώς ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.
10. Απαγορεύεται η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής στις περιπτώσεις των αδικημάτων του παρόντος άρθρου πλην των αδικημάτων της παραγράφου 2 του παρόντος.
«11. Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα άτομα (οργάνωση) και επιδιώκει ή επιτυγχάνει την διάπραξη των κακουργημάτων του παρόντος άρθρου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. Η ιδιότητα του γιατρού, προπονητή ή φυσιοθεραπευτή αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.
12. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων του παρόντος άρθρου καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλλει ουσιωδώς στην τιμωρία του, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του προσώπου αυτού, αν, δε, το πρόσωπο αυτό έχει ήδη τελέσει κάποιο από τα διωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 έως 3, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωμένη κατά το άρθρο 83.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο, εκτιμώντας όλες τις περιστάσεις και ιδίως την έκταση της συμμετοχής του υπαιτίου στην εγκληματική πράξη και το βαθμό της συμβολής του στην αποκάλυψη ή τιμωρία της, μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104 ΠΚ.
13. Για τις αξιόποινες πράξεις του παρόντος άρθρου, η έρευνα και οι διενεργούμενες ανακριτικές πράξεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και όλες τις ενέργειες του άρθρου 253 Α ΚΠΔ υπό τις αναφερόμενες εκεί προϋποθέσεις, κατά δε την ποινική διαδικασία για τα εγκλήματα αυτά μπορεί να λαμβάνονται μέτρα προστασίας μαρτύρων κατ’ άρθρο 9 Ν.2928/2001».


Άρθρο 2
Ποινική αντιμετώπιση των προσυνεννοημένων αγώνων

Άρθρο 132
Δωροδοκία - Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα
1. Όποιος απαιτεί ή δέχεται δώρα ή άλλα ωφελήματα ή οποιαδήποτε άλλη παροχή ή υπόσχεση αυτών, με σκοπό να αλλοιωθεί υπέρ ή κατά αθλητικού σωματείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. το αποτέλεσμα αγώνα, οποιουδήποτε ομαδικού ή ατομικού αθλήματος που διεξάγεται ή πρόκειται να διεξαχθεί, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος κατά την παρ. 1 προσφέρει, δίνει ή υπόσχεται σε αθλητή, διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, το διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρο, ωφελήματα ή άλλες οποιεσδήποτε παροχές.
3. Εάν από την αξιόποινη πράξη των προηγούμενων παραγράφων επήλθε πράγματι το αποτέλεσμα που επεδίωκε ο υπαίτιος, αυτός τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών.
4. Εκτός από τις παραπάνω ποινές, στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήματα των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130, για παράβαση του φιλάθλου πνεύματος.
5. Εφόσον οι διωκόμενοι για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου είναι αθλητές, προπονητές, γυμναστές, διοικητικοί παράγοντες ή μέλη αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., επιβάλλεται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου στην ομάδα του σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. που ανήκουν τα ανωτέρω πρόσωπα, πειθαρχική ποινή είτε της αφαίρεσης βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του διεξαγόμενου πρωταθλήματος ή του προσεχούς πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετάσχουν , είτε του υποβιβασμού αυτών στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.
Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και επιβολή των ποινών είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται τα υπαίτια πρόσωπα για την εκτέλεση των ως άνω αδικημάτων.
(Προστέθηκε ως άνω με το άρθρο 78 παρ. 6 Ν. 3057/2002)
«6. Εάν το αποτέλεσμα αγώνα που αλλοιώνεται κατόπιν προσυνεννοήσεως, είτε με τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 έως 3 είτε με άλλο τρόπο, περιλαμβάνεται εν γνώσει του υπαιτίου σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.
7. Αν κάποιος από τους υπαίτιους των πράξεων των παραγράφων 1 έως 3 και 6 καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλλει ουσιωδώς στην τιμωρία του, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης κατά του προσώπου αυτού, αν, δε, το πρόσωπο αυτό έχει ήδη τελέσει κάποιο από τα διωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 έως 3 και 6, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωμένη κατά το άρθρο 83.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο, εκτιμώντας όλες τις περιστάσεις και ιδίως την έκταση της συμμετοχής του υπαιτίου στην εγκληματική πράξη και το βαθμό της συμβολής του στην αποκάλυψη ή τιμωρία της, μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104 ΠΚ.
8. Για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1 έως 3 και 6, η έρευνα και οι διενεργούμενες ανακριτικές πράξεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και όλες τις ενέργειες του άρθρου 253 Α ΚΠΔ υπό τις αναφερόμενες εκεί προϋποθέσεις, κατά δε την ποινική διαδικασία για τα εγκλήματα αυτά μπορεί να λαμβάνονται μέτρα προστασίας μαρτύρων κατ’ άρθρο 9 Ν.2928/2001».

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

OPEN DATA

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

unesco-observatory

bottom banner

aigides GGA

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ