ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2016/ΔΙΑΚ. -Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για
την ανάδειξη αναδόχου για το έργο εκκένωσης του κτιρίου επί των οδών Θεμιστοκλέους 7 και
Γαμβέττα και μεταφοράς αρχειακού – γραφειακού υλικού, ηλεκτρολογικού – ηλεκτρονικού και
μηχανογραφικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού δέκα έξι χιλιάδων ευρώ ( 16.000,00 €), πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ.