ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ, ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ, ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

 

1. Περίληψη Διακύρηξης

2. Διακήρυξη 

3. Προϋπολογισμός μελέτης

4. Τιμολόγιο Μελέτης

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Τεχνική Περιγραφή

7. ΣΑΥ

8. ΦΑΥ

9. Προδιαγραφές Συνθετικών Ταπήτων

10. Τοπογραφικό Διάγραμμα

11. Γενική Κάτοψη Εγκαταστάσεων

12. Λεπτομέρειες Τομών Α-Α, Β-Β, Γ-Γ, Δ-Δ, Ε-Ε, Κινητή Εστία Ποδοσφαίρου και Υποδοχή Τοποθέτησης

13. Βαλβίδα Τομές Λεπτομέρειες

14. Βαλβίδες: Σφαίρας - Σφύρας - Δίσκου, Κινητός Κλωβός Σφυροβολίας - Δισκοβολίας

15. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)