Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ     
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ   
ΤΕΥΔ doc  
ΤΕΥΔ pdf  
Έντυπο Οικονομικής προσφοράς
Προϋπολογισμός Μελέτης
Τιμολόγιο Μελέτης
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνική Περιγραφή
Σ.Α.Υ.
ΦΑΥ
Προδιαγραφές συνθετικών ταπήτων
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Γενική Διάταξη Εγκαταστάσεων
Νέος διάδρομος προθέρμανσης αθλητών από συνθετικό τάπητα
Τομές – Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες
Σκάμμα – Βαλβίδα και Διάδρομος φοράς αλμάτων μήκους
Γενική χάραξη καλωδιώσεων – φρεατίων
Διερευνητικές τομές (Α), (Β) και (Γ)
Τυπικές Κατασκευαστικές Τομές Στίβου – Κονίστρας