Sun14072024

Back You are here: Home ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΔΗΓΙΑ INSPIRE

ΟΔΗΓΙΑ INSPIRE

Σύσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού διαρκής συντονιστική επιτροπή, με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ).

Το ΚΟΣΕ είναι εντεταλμένο για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν. 3882/2010 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Το ΚΟΣΕ διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς του, και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.

Διαβάστε το ΦΕΚ.

Ψηφίστηκε από την Βουλή ο Νόμος 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α’) που αφορά στην δημιουργία της “Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και στην Εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου προς τις διατάξεις με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ της 14ης Μαρτίου 2007”

Νόμος 3882/2010

Στις 20/9/2010 και μετά από το τέλος της διαδικασίας της ανοικτής διαβούλευσης, ψηφίστηκε από την Βουλή ο Νόμος 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α’) που αφορά στην δημιουργία της “Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και στην Εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου προς τις διατάξεις με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ της 14ης Μαρτίου 2007”
Μπορείτε να κατεβάσετε το Νόμο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.opengov.gr/home/wp-content/uploads/eygp.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Syzitiseis-kai-Psifisi?law_id=3cb58c78-3324-45c1-9a11-d6f87321c898


Διημερίδα για την ΕΥΓΕΠ

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού για την ΕΥΓΕΠ και την εφαρμογή του Ν.3882/2010 ο ΟΚΧΕ οργάνωσε διημερίδα στις19 και 20 Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΜΠ στην πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Σκοπός της διημερίδας ήταν:

η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, προβληματισμών και πρακτικών για την υλοποίηση της ΕΥΓΕΠ
η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων από τη δημιουργία της ΕΥΓΕΠ στο περιβάλλον, στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στη διαφάνεια των διαδικασιών
η ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών πάνω στη λειτουργία γεωχωρικών δεδομένων καθώς και η εφαρμογή των ανοικτών προτύπων σε αυτά

Οι παρουσιάσεις της διημερίδας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΟΚΧΕ:
http://www.okxe.gr/web/(S(q1t2g155bo1clt2iqp2blg3c))/okxe/StaticPage2.aspx?pagenb=20127


Ενημέρωση για την λειτουργία των Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ)

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του Ν.3882/2010 συνιστώνται διαρκείς συντονιστικές επιτροπές με τίτλο “Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ)” σε κάθε Υπουργείο, Περιφέρεια, Δήμο και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Γενικότερα, τα ΚΟΣΕ έχουν συντονιστικό ρόλο και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.


Ειδικότερα, το έργο των ΚΟΣΕ περιλαμβάνει:
α) τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου, μεταξύ άλλων :
i. των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
ii. των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί
iii. των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις)
του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρήσης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων στο ∆ιαδίκτυο του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες δημόσιες αρχές και τρίτους,
β) Την υποχρέωση ενημέρωσης του ΟΚΧΕ για την πρόθεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται από το ΚΟΣΕ να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.
γ) Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και διοικητικών μέτρων ώστε:
γ1) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρεσίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην ΕΥΓΕΠ
γ2) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.
γ3) οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνικού Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών».
δ) Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 3882/2010.
Τα ΚΟΣΕ δύνανται να προτείνουν στις δημόσιες αρχές που εκπροσωπούν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις για την προσαρμογή του νομοθετικού τους πλαισίου με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Για την εκτέλεση του έργου τους, τα ΚΟΣΕ δύναται να επιβοηθούνται από ομάδες εργασίας που συγκροτούνται με αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου της δημόσιας αρχής.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης για την λειτουργία των ΚΟΣΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού Δημόσιας Διοίκησης του ΟΚΧΕ και των εκπροσώπων των Δημοσίων Αρχών. Μπορείτε να δείτε τις ενημερωτικές παρουσιάσεις ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

1. http://www.inspire.okxe.gr/assets/docs/attachments/presentations/EGrigoriou_Metadata.pdf
2. http://www.inspire.okxe.gr/assets/docs/attachments/presentations/KNedas_EYGEP_Intro.pdf
3. http://www.inspire.okxe.gr/assets/docs/attachments/presentations/PTsiavos_3882.pdf


Άλλες ενδιαφέρουσες συνδέσεις σχετικά με την δημιουργία της ΕΥΓΕΠ:
http://geodata.gov.gr/ : μια πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης προς όλους τους πολίτες της χώρας από το ΙΠΣΥΠ/ΕΚ "Αθηνά" σε συνεργασία με τον ΟΚΧΕ και την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού
http://www.inspire.okxe.gr/assets/docs/attachments/Metadata_UserGuide_v1.0.pdf : Οδηγός χρήσης της εφαρμογής INSPIRE Metadata Editor και INSPIRE Metdata Validator
http://www.youtube.com/watch?v=fD3xilcozlE : Βίντεο όπου παρουσιάζεται ο ελληνικός οδηγός δημιουργίας Μεταδεδομένων της οδηγίας INSPIRE

Νομοσχέδιο για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

Νομοσχέδιο για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Αναφορά για την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας INSPIRE στην Ελλάδα.

Μετά από την έγκριση του Νομοσχεδίου για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 15/6/2010, έχει τεθεί σε διαβούλευση στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.opengov.gr/minenv/?p=757

Το Νομοσχέδιο αφορά στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE), ενώ παράλληλα θέτει το απαραίτητο θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο για τη δημιουργία στην Ελλάδα, μιας σύγχρονης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Καθώς το σύνολο της υπάρχουσας και παραγόμενης γεωπληροφορίας, υπολογίζεται στο 80% του συνόλου των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπυργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η συμμετοχή όλων στη δημόσια διαβούλευση έχει εξαιρετική σημασία.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το Νομοσχέδιο (Sxedio_Nomou_INSPIRE.pdf)
και την Αιτιολογική Έκθεση (Aitiologiki_ekthesi.pdf)

Στις 24/6, στο Αμφιθέατρο του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης στη Μεσογείων 119, έχει ορισθεί συνάντηση εργασίας ανάμεσα στην ομάδα εργασίας του ΥΠΕΚΑ για την INSPIRE και τις ομάδες εργασιών όλων των Υπουργείων προκειμένου να διεξαχθεί συζήτηση επί του νομοσχεδίου. Η ομάδα εργασίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα παρευρεθεί στη συνάντηση και τα αποτελέσματά της θα δημοσιευθούν αμέσως μετά στην ιστοσελίδα.

Αναφορά για την πρόοδο της εφαρμογής της οδηγίας INSPIRE στην Ελλάδα.

Η ομάδα εργασίας του ΥΠΕΚΑ, έχει επίσης ετοιμάσει την αναφορά που πρέπει να σταλεί στην Ε.Ε. σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE στη χώρα.
Η αναφορά αποτελείται από μια έκθεση προόδου (MR_2009_EL_v1.0.pdf)
και από ένα αρχείο όπου παρουσιάζονται τα τελικά σύνολα γεωχωρικών δεδομένων (MR_indicators_EL_v.2.1.xls).

Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι:

Το επίσημο site της οδηγίας INSPIRE

H γεω-πύλη INSPIRE

Η οδηγία INSPIRE στα Αγγλικά

Η ιστοσελίδα του ΟΚΧΕ για την INSPIRE

Η οδηγία INSPIRE στα Ελληνικά (.pdf αρχείο)Ανοιχτή Πρόσκληση:

Δεδομένης της αναγκαιότητας συμμετοχής του συνόλου των φορέων στην διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας INSPIRE , καλούνται όσοι θέλουν να συμμετέχουν στη συγκέντρωση των στοιχείων που πραγματοποιείται στην παρούσα φάση, να επικοινωνήσουν με τον ορισμένο εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Ιωάννη Αθαν. Δέτση, προϊστάμενο του τμήματος Η.Ε.Σ. (Πληροφορικής).

Στοιχεία Επικοινωνίας:
τηλ: 2131316381
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Τι είναι η Οδηγία Inspire;

Τι είναι η Οδηγία INSPIRE;
Η Οδηγία INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και την λειτουργία της υποδομής χωρικών δεδομένων στην Ευρώπη.
Ως υποδομή χωρικών δεδομένων (Spatial Data Infrastructure –SDI ) ορίζεται µια συλλογή γεωγραφικών πληροφοριών, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµατικών κατηγοριών και επιστηµονικών αναγκών. Σε µια τέτοια υποδομή συµµετέχουν όλοι οι Φορείς (Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί) που παράγουν χωρική πληροφορία, και έχει πρόσβαση σε αυτή κάθε πολίτης που πρόκειται να χρησιµοποιήσει τέτοιου είδους πληροφορία.
Η Οδηγία αφορά όχι μόνο στην παροχή πληροφοριών προς τις δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες, αλλά και στην υλοποίηση, συντονισμό και αξιολόγηση των πολιτικών της Ε.Ε. που εφαρμόζονται στις χώρες-μέλη στο σύνολο των επιπέδων της Διοίκησης.
Σκοπός της Οδηγίας είναι η επίλυση των προβλημάτων διαθεσιμότητας, ποιότητας, οργάνωσης και προσβασιμότητας των χωρικών δεδομένων.

Πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Υποδομή Χωρικών Δεδομένων;
Η γενικότερη κατάσταση σε ότι αφορά την χωρική πληροφορία στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από: κενά στην διαθεσιμότητα, έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ των δεδομένων, διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες και επικαλύψεις στην συλλογή δεδομένων. Τα προβλήματα αυτά καθιστούν δύσκολη αν όχι ανέφικτη την εύρεση, πρόσβαση και χρήση δεδομένων που είναι διαθέσιμα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα διαθεσιμότητας, ποιότητας, οργάνωσης και προσβασιμότητας των χωρικών πληροφοριών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προχώρησε στη θεσμοθέτηση της Οδηγίας 2007/2/EΚ (INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in Europe).

Με την υλοποίηση της Οδηγίας INSPIRE:
O χρήστης θα μπορεί, μέσω ενός κόμβου στο Διαδίκτυο, να αναζητεί εύκολα, από ένα ευρύ φάσμα πηγών, πληροφορίες με γεωαναφορά, με γνωστές προδιαγραφές, γνωστή ακρίβεια και χρονική αναφορά και με σαφείς όρους πρόσβασης και διάθεσης να την βλέπει στην οθόνη και να την παραλαμβάνει μέσω του δικού του υπολογιστή προκειμένου να πάρει πληροφορίες, να κάνει τους συνδυασμούς των πληροφοριών που θέλει, να κάνει χωρικές ή χρονικές αναλύσεις κλπ.

Η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους φορείς ως τις 15 Απριλίου 2010.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ